MeVote: To a better decision

แพลทฟอร์มที่ทำให้ทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสียง
และความคิดเห็นบนเวทีของคุณ

Mevote เป็นเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ทุกคน สามารถเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นได้ง่าย และทั่วถึง

  • - ระบบทางเลือกซับซ้อน ที่สามารถระบุขอบเขตทางกายภาพของทางเลือกได้
  • - ระบบช่วยสื่อสาร และการทำซ้ำ ที่ทำได้ง่ายโดยทุกคนเอง
  • - และระบบควบคุมค่าใช้จ่าย ที่ช่วยให้ประชาชนมั่นใจว่า เงินภาษีที่ใช้จัดเวที จะถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่ากว่าเดิมถึงร้อยเท่า
Contact Us for more information